اطلاعیه ثبت نام بیست و نهمین دوره کلاس های کانون نویسندگان قم (دوره زمستانه، دی ماه 1398)

اطلاعیه ثبت نام بیست و نهمین دوره کلاس های کانون نویسندگان قم (دوره زمستانه، دی ماه 1398)

ثبت نام غیر حضوری از طریق لینک ذیل:

https://evand.com/events/kanoon-nevisandegan

 

A4